คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีตระหนักถึงแนวโน้มความรุนแรงของปัญหาทั้งในเชิงพฤติกรรมและอารมณ์ของวัยรุ่น ที่มีผลอย่างชัดเจนในสังคมของบ้านเมืองเรา จึงได้จัดตั้ง "คลินิกวัยรุ่น" ขึ้นทั้งในและนอกเวลาราชการ โดยดำเนินการในเชิงรุกเน้นสุขภาพกาย และใจไปพร้อมๆกันด้วยวิธีการที่เข้าใจวัยรุ่น ชี้แนะและให้คำปรึกษาแก่วัยรุ่นที่มารับบริการทางคลินิก
รูปแบบและสถานที่การให้บริการ ที่คลินิกวัยรุ่น หน่วยตรวจโรคเด็ก หน่วยตรวจวัยรุ่น ชั้น 2 อาคาร 1
ออกตรวจทุกวันพุธ และศุกร์
วันพุธ เวลา 9.00 - 12.00 น. และ 17.00 - 20.00 น. และ
วันศุกร์ เวลา 9.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 15.00 น.
สามารถโทรมานัดตรวจ หรือขอคำปรึกษาได้ที่ เบอร์ 087-053-5500
หรือส่งคำถามเข้ามาได้ที่ อีเมล์ teen@teenrama.com   


ทุกปัญหาด้านสุขภาพเด็ก วัยรุ่น ครอบครัว มีคำตอบ