ความรู้เชิงวิชาการ


      ออกกำลังกาย

ปี
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ง
แหล่งข้อมูล
2540

ปัจจัยที่ทำนายพฤติกรรมการออกกำลังกาย ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
ชาคริต เทพรัตน์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2540


การศึกษาการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาของนักเรียนมัธยม ศึกษาตอนปลาย ในกรุงเทพมหานคร ประทีป ตั้งรุ่งวงษ์ธนา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2541
ผลของการออกกำลังกายว่ายน้ำ วิ่ง และปั่นจักรยานอยู่กับที่ที่มีผล ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรภาพ ของนักศึกษาหญิงชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โอฬาร รัตนบุรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์2542


การศึกษาพฤติกรรมการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาของนิสิตนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยของรัฐ สิวาณี เซ็ม


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


2543ผลของการฝึกออกกำลังกา ยต่อสมรรถภาพทางกาย ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง สติปัญญา ในโรงเรียนราชานุกูล กรุงเทพมหานคร วุฒิพร สุวรรณกูล


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


2543

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ทัศนคติต่อการออกกำลังกาย พฤติกรรมการออกกำลังกาย และผลสัมฤทธิ์ในการแข่งขันของนักกรีฑา ในกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2542 อดิศักดิ์ กรีเทพ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2544


การศึกษาพฤติกรรมการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาของนักศึกษาในสถาบัน เทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันราชภัฏ สุวิกร กระแจะจันทร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย