Forteens

วัยรุ่นไทยกับการใช้ถุงยางอนามัยจากการสำรวจอนามัยการเจริญพันธุ์ พ.ศ. 2552 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ แม้จะพบว่าวัยรุ่นไทยที่มีอายุ 15-24 ปี ร้อยละ 31.4 เคยใช้ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ แต่กลับมีแนวโน้มลดลงเมื่ออายุเพิ่มขึ้น

กล่าวคือวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี เคยใช้ถุงยางอนามัย ร้อยละ 42.0 ลดลงเหลือร้อยละ 28.4 ในกลุ่มอายุ 20-24 ปี จึงเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง เพราะการที่เยาวชนเหล่านี้เริ่มมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อยโดยไม่ป้องกัน จะส่งผลให้เกิดปัญหา "แม่วัยรุ่น" ตามมาได้

การที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงผลกระทบจากกระแสวัฒนธรรมตะวันตก สังคมไทยควรที่จะใส่ใจอบรมดูแลบุตรหลานกันให้ใกล้ชิด เริ่มจากวาเลนไทน์นี้กันเลย มาช่วยกันเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อวันวาเลนไทน์เสียใหม่ โดยชี้แนะแนวทางให้วัยรุ่นหันมาแสดงความรักต่อกันอย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับวัย หรืออย่างน้อยก็มาร่วมรณรงค์ให้คู่รักแสดงความรักโดยการถือเอาวันนี้เป็นวันของการเริ่มต้นแห่งการสร้าง "ครอบครัว" ที่อบอุ่นกันดีกว่า

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ